Lokalt college Stockholm Nordväst

Lokala mål 2021-2026

MÅL 1: Ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv

1.1: Samverkan kring APL och LIA med fokus på utveckling av kvalitet och långsiktig måluppfyllelse

1.2: Kunskapsutbyte i ökad utsträckning arbetsliv och utbildningsanordnare emellan. En årlig plan för kompetensutbyte ska tas fram

1.3: Öka andel utbildade handledare i omvårdnadsförvaltningens verksamheter inom såväl äldre- som funktionshinderomsorg

MÅL 2: Hög attraktionskraft för såväl utbildning som yrke

2.1: Öka andel som söker och avslutar omvårdnadsprogrammet på gymnasiet även VUX

2.2: Öka andel/antal undersköterskor som påbörjar och avslutar specialistutbildning inom området

2.3: En stor andel av de färdigutbildade studenterna ska arbeta inom vård och omsorg eller studera vidare inom högre utbildningar för arbete med människor

MÅL 3: Goda utbildningsresultat

3.1: Hög andel (90%) studerande som erhåller examen och diplom från Vård och omsorgscollege efter slutförd utbildning, vilket säkrar en anställningsbarhet och god kompetens inom vård och omsorg

3.2: Gemensamma kvalitetsuppföljningar på genomförda APL- och LIA perioder med utgångspunkt från såväl arbetsliv/handledare som utbildning/elev

3.3: Övergripande statistik på elevernas måluppfyllelse under APL tas årligen fram, analyseras mot mål och diskuteras samt ev. förbättringsåtgärder föreslås

Samverkande parter

VO-College Stockholm Nordväst: Solna stad (Äldre- och omsorgsförvaltningen), Region Stockholm, Humaniora, Vardaga, Danderyds geriatriken, FOU nu, Forenade Care,  fackförbundet kommunal och våra certifierade skolor.

Certifierade utbildningsanordnare

Gymnasieutbildning

Vård- och omsorgsgymnasiet (Sollentuna)

Vuxenutbildning 

MedLearn Täby (Täby)

Svea Education (Kista)

Yrkeshögskoleutbildning

Consensum Yrkeshögskola (Sollentuna)

Lokal styrgrupp

En eller flera kommuner och utbildningsanordnare ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. Ledamöter i lokala styrgrupper ansvar och uppdrag omfattar: 

 • Leda arbetet utifrån regional vision och regionalt uppställda mål samt utifrån lokala mål
 • Inventera och analysera det lokala behovet av personal- och kompetensförsörjning
 • Anpassa utbildningar efter verksamheternas behov
 • Lyfta frågor från lokal till regional nivå (via ordförande)
 • Följa upp och utvärdera målen och kvalitetskriterierna årligen inför den regionala verksamhetsuppföljningen
 • Kommunicera resultatet till den regionala styrgruppen
 • Ansvara för marknadsföring internt och externt
 • Vara vidarekommunikatörer till de olika nivåerna i verksamheterna (exempelvis inbjudningar, enkäter och övrig informationsspridning)
 • Bedriva omvärldsbevakning
 • Implementera och genomföra nationella riktlinjer
 • Lokal styrgrupp har mandat att fatta beslut gällande lokala mål, anpassning av utbildningar inom samverkan samt godkännande av anslutande utbildningsanordnare och vid ett ev. nekande beslut redogöra motiveringen till regional styrgrupp

Aisha Amin

Regional processledare Stockholmsregionen
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se